Navigácia

 • Oznam

  Celoškolské rodičovské združenie

  Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás pozvali na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 27.09.2022 (utorok) v základnej škole o 15.30 hod.

  Po celoškolskom ZRPŠ sa uskutočnia triedne ZRPŠ v jednotlivých triedach äprípadne na základe informácie od triedneho učiteľa v inom termíne).

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023, informácie o aktivitách a projektoch školy.

  3. Správa o výchovno-vzdeláavcích výsledkochžiakov za školský rok 2021/2022.

  4. Informovanie OZ ZRPŠ (čerpanie financií, výška poplatku pre školský rok 2022/2023)

  5. Diskusia.

  6. Záver.

  Vaša účasť je očakávaná a vítaná.

  S pozdravom, vedenie školy.

   

 • Majstrovstvá Slovenska TOB

  Majstrovstvá Slovenska TOB

  Dňa 10.09.2022 sa v Nesluši konali Majstrovstvá Slovenska v Turisticko-orientačnom behu (TOB). Aj naši Draci reprezentovali našu školu. Spolu súťažilo 150 pretekárov z celého Slovenska.

  Turistický oddiel Draci:

  1. Jakub Hugo Kormanec - 2012- NMZI

  2. Daniela Häuslerová - 2009- SZY

  3. Valentína Hanušová - 2008- SZY

  4. Bianka Harnasová - 2005 - DY

  5. Larisa Šadibolová - 2005 - DY

  6. Magdaléna Drábová - 1999- ZA

  Najlepšie sa umiestnil a získal titul majstra Slovenska v kategórii najmladších žiakov: Jakubko Hugo Kormanec. Získal zlatú medailu.

  Spolu s ďalšími troma pretekármi postupuje na Medzinárodné preteky v TOB do Orlovej (ČR). Držíme všetkým pretekárom palce a prajeme im veľa športových úspechov.

 • Oznam

  Elektronické platby

  Vážení rodičia, od školského roka 2022/2023 rozširujeme možnosť platiť poplatky v MŠ, ŠJ a ŠKD aj elektronicky.

  V rodičovskom konte edupage sme aktivovali modul Platby a v tomto module sa Vám zobrazujú jednotlivé predpisy na daný mesiac.

  Podrobný návod na stránkach aSc Návody.

 • Oznam

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023

  Milí rodičia, slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 9.00 hod v areáli ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou.

  Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8.00 hod.

  Materská škola bude otvorená od 5. septembra (pondelok) od 6.30 hod.

  Školský klub detí bude otvorený od 6. septembra (utorok).

  Školská jedáleň oznamuje žiakom základnej školy, že od 6. septembra (utorok) začína variť aj pre žiakov ZŠ. V priebehu začiatku školského roka je potrebné si prevziať u vedúcej jedálne zápisný lístok (prihlášku) na stravovanie. Zápisný lístok je možné si vytlačiť aj online (tlačivo č. 7 Zápisný lístok na školské stravovanie) a podpísaný odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka vedúcej ŠJ.

  Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

  Školské vyučovanie pre žiakov základnej školy začína  5.9.2022 slávnostným otvorením školského roka 2022/2023.

  Žiaci 2. až 9. ročníka idú v pondelok po slávnostnom zahájení šk. roka domov.

  Žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi pôjdu do triedy, kde dostanú pokyny od triednej p. učiteľky.

  V utorok 6. septembra začína vyučovanie 7.35 hod v triedach pre všetkých žiakov.

  Pred nástupom do školy zákonný zástupca predkladá na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ (iba online) cez rodičovské konto edupage na účel školského vyučovania v škole a prevádzky školských zariadení vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie zákonný zástupca predkladá vždy, ak žiak vymešká viac ako päť vyučovacích dní. V zmysle uvedeného môže zákonný zástupca ospravedlniť žiaka základnej školy na päť vyučovacích dní. Pri dlhšej neprítomnosti je potrebné potvrdenie od lekára.

  Základné informácie pre rodičov detí materskej školy

  Materská škola je v prevádzke od 5. septembra 2022 (pondelok).

  Deti materskej školy potrebujú:

  • 3-5 ročné deti (malé a stredné): toaletný papier (4ks) papierové vreckovky – 3 celé balenia, prezuvky, pyžamo.
  • 5-6 ročné deti: toaletný papier (4ks) papierové vreckovky – 3 celé balenia, zubná pasta, zubná kefka (poháre deti dostanú v MŠ) prezuvky, pyžamo, úbor na cvičenie (tričko, legíny alebo tepláky, vrecko na úbor)

  Všetky deti musia mať vo svojej skrinke náhradné oblečenie, vrátane spodnej bielizne. Týka sa to aj predškolákov. Ďakujeme, vedenie MŠ.

  Stravovanie v školskej jedálni

  Pre deti a žiakov základnej školy poskytujeme stravovanie v našej školskej jedálni.

  Úhrada stravného:

  Platí sa vždy v mesiaci k 10.dňu na bankový účet SK82 7500 0000 0040 2715 0189 v ČSOB.

  Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka ( príloha zápisný lístok treba vytlačiť, vypísať a odovzdať vedúcej ŠJ 05.09.2022).

  Platí sa pomocou poukážky kde je uvedené meno stravníka, čiastka, bankový účet a variabilný symbol. Vždy je nutné uviesť variabilný symbol!!!

  Platby za stravné:

  MŠ poldenný  desiata 0,38€ + obed 0,90€+ réžia 0,20€ za každý odobratý obed = 1,48€

  MŠ celodenný Desiata 0,38€+ obed 0,90€ + olovrant 0,26€ + réžia 0,20€ = 1,74€ za každý odobratý obed

  1.stupeň  1-4 ročník obed 1,21€ + réžia 0,35€ za každý odobratý obed = 1,56€ na deň

  2.stupeň  5-9 ročník obed 1,30€ + réžia 0,35€ za každý odobratý obed = 1,65€ na deň

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy:

  Prihlásený ste vždy automaticky na každý mesiac. Odhlasuje sa v pondelok do 7:00 hod. a v tento deň sa odhlásite na nasledujúci deň t. j utorok do 14:00 hod. alebo na dlhšie. V utorok do 14:00 hod. sa odhlásite na stredu atď. Keď dieťa zabudnete odhlásiť (kvôli chorobe alebo iným nepredvídaným udalostiam) v ten deň si môžete prísť po obed (vlastný obedár) a ostatné dni treba odhlásiť !!!!

  Ráno do 7.00 je možné odhlásiť iba na pondelok. Ostatné dni neplatia žiadne výnimky. Je možné sa odhlásiť iba na nasledujúci deň.

  Informácia pre nových stravníkov: Noví stravníci alebo stravníci ZŠ, ktorí stratili čip treba si zakúpiť čip u p. riaditeľa a následne k p. vedúcej ŠJ, ktorá ho spáruje s menom stravníka. Žiaci 1. ročníka dostanú čip od p. uč. triednej.  Ďakujem vedúca ŠJ

  Poplatky pre školský rok 2022/2023

  Poplatky

  Mesačný poplatok

  Materská škola – celodenný pobyt 15 EUR

  Materská škola – poldenný pobyt 10 EUR

  Školský klub detí 12 EUR

  Školský klub detí - ranný 10 EUR

  Centrum voľného času 2 EUR

  Jednotlivé mesačné poplatky je potrebné uhradiť vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

  1. Príspevok za dieťa umiestnené v materskej škole sa neuhrádza :

  a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci),

  b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

  c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

  2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia starostu obce sa neuhrádza za dieťa :

  a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

  b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatky za MŠ v príslušnom termíne bude takéto dieťa brané ako odhlásené z dochádzky do MŠ

  Príspevok za dieťa umiestnené v školskom klube detí alebo CVČ môže zriaďovateľ znížiť resp. odpustiť :

  a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školského klubu detí a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

  Milí rodičia, žiaci!

  Spolu so všetkými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

  PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy.

 • Nástrahy prázdnin

  Nástrahy prázdnin

  Vážení rodičia, chceli by sme Vás informovať o probléme, s ktorým sa v poslednej dobe stretávala väčšina vyučujúcich na základných i stredných školách, o tzv. droge športovcov - žuvacom tabaku, pri ktorom pri požívaní vzniká silná závislosť na nikotíne. Medzi mládežou je populárny žuvací tabak, tzv. snus. Ide o prášok vo vrecúškach, ktorý sa vkladá medzi ďasná a hornú alebo dolnú peru a v súčasnosti nie problém si ho zohnať.

  https://tvnoviny.sk/domace/clanok/138535-deti-objavili-drogu-sportovcov-medzi-mladymi-je-popularna-a-uzivat-sa-da-aj-pocas-vyucovania

  Ďakujem za porozumenie a prajeme krásne prázdniny

  Koordinátorka prevencie.

 • Poďakovanie rodičom

  Ďakujeme rodičom detí z materskej školy za prejavenú vďaku, bolo nám cťou venovať sa vašim deťom.

  Prajeme všetkým príjemné prázdniny.🙂

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Sposáčik

  Sposáčik

  Žiaci zo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou prijali výzvu združenia SPOSA Kysuce a pomohli vytvoriť maskota Sposáčika pre deti trpiace autizmom. Ich krásne kresby boli silnou inšpiráciou a motiváciou na jeho stvorenie. Zároveň urobili rodičom a deťom zo združenia SPOSA Kysuce združenia radosť, že si uvedomujú "inakosť" iných detí a dokážu ochotne prispieť krásnym príkladom. Maskot Sposáčik ich prišiel na konci školského roka osobne navštíviť, poďakovať sa a odmeniť ich malou pozornosťou.

  Všetky výkresy sa veľmi páčili a budú zdobiť klubovňu AUTIčko v KNM.

  Ďakujeme milé deťi a prejeme krásne prázdniny.

 • Oznam

  Oznam o prerušení MŠ

  Vážení rodičia, dňa 4.7.2022 (pondelok) bude prevádzka MŠ z technických príčin prerušená.

  Ďakujeme za pochopenie.

  PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy

 • Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

  Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 29.6.2022.

  8.00 Slávnostná sv. omša

  9.00 Spoločné ukončenie školského roka na školskom dvore.

  9.30 Ukončenie školského roka v triedach.

  Po skončení je možné si prevziať aj vysvedčenia ZUŠ

  Všetkým prajeme krásne prázdniny plné zážitkov.

  Zamestnanci ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou

 • ŠKD hľadá talent

  ŠKD hľadá talent

  Na našej škole máme množstvo talentovaných a šikovných žiakov. Svoj talent predviedli a zúčastnili sa súťaže ŠKD hľadá talent. Kde predviedli svoje schopnosti a talent a za vynaložené úsilie získali rôzne ceny.

   

 • Maturita predškolákov

  Maturita predškolákov

  Maturita predškolákov🌺

  Lúčime sa milá školka, do školy my pôjdeme,veď po letných prázdninách školáci už budeme 😊

 • Vybíjaná

  Turnaj vo vybíjanej

  Dňa 14.6. sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej, na ktorom sa stretli žiaci 1.stupňa. Radi by sme vyzdvihli športové správanie zúčastnených, ich silnú vôľu umiestniť sa čo najlepšie. Boli sme milo prekvapení záujmom detí, ich športovým duchom a veríme, že ich budú i najďalej rozvíjať.

  1. miesto – 2.B

  2. miesto – 3. A

  3. miesto – 4. A

  4. miesto – 2. A

  Víťazom gratulujeme!

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov  žiakom ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou riaditeľské voľno,

  dňa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Dňa 30. júna 2022 bude z organizačných dôvodov prerušená aj prevádzka MŠ.

  Zborov nad Bystricou,21.06.2022

  PaedDr. Milan Križan

                                                                                                                                      riaditeľ školy

 • Olympijský deň - starší žiaci

  Olympijský deň - starši žiaci

  Olympijský deň v ZŠ s MŠ Zborove nad Bystricou, konaný dňa 2.6.2022, ponúkal nezabudnuteľné zážitky športovcom a atlétom našej školy. Otvárací ceremoniál začal nástupom družstiev po kontinentoch, príchodom olympijského ohňa na štadión v sprievode hymny hostiteľskej krajiny, uvítacim prejavom a prísahou športovcov a rozhodcov. Na záver otváracieho ceremoniálu po fanfáre,  bola za zvukov olympijskej hymny "vztýčená" živá olympijská zástava,  tvorená športovcami s tričkami vo farbách olympijských kruhov. Olympijského dňa sa zúčastnilo päť desaťčlenných družstiev a na organizácii sa úspešne podieľali žiaci 9.A triedy. Športovci súťažili v atletických disciplínach ( brehu na 60m, behu na 300m, hode kriketovou loptičkou a  skoku do diaľky) a olympijskom kvíze. Víťazstvo si vybojovali žiaci 8.A triedy a najlepší ženský atletický výkon mala Daniela Häuslerová. Najlepším atlétom našej školy sa stal Branislav Kubeň. Olympijský deň prebiehal v príjemnej športovej atmosfére.

 • Olympijský deň MŠ

  Olympijský deň MŠ

  Deti z materskej školy si dnes na športovej ,,olympiáde'' overili svoje pohybové zručnosti a schopnosti. Oboznámili sa s históriou a významom konania olympiád, ktoré zbližujú športovcov z celého sveta a hlavne podporujú súťaženie v duchu priateľstva, vzájomnej tolerancie a čistej hry. 🙂

 • Vybíjaná

  Turnaj vo vybíjanej

  Dňa 14.6. sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej, na ktorom sa stretli žiaci 1.stupňa. Radi by sme vyzdvihli športové správanie zúčastnených, ich silnú vôľu umiestniť sa čo najlepšie. Boli sme milo prekvapení záujmom detí, ich športovým duchom a veríme, že ich budú i najďalej rozvíjať.

  1. miesto – 2.B

  2. miesto – 3. A

  3. miesto – 4. A

  4. miesto – 2. A

  Víťazom gratulujeme!

 • Olympijský deň

  Olympijský deň

  Dňa 14.6.2022 sa na našej škole opäť uskutočnil Olympijský deň, na ktorom si deti mohli overiť svoje športové zdatnosti. Ceremoniál začal slovenskou národnou hymnou, po ktorej sa žiakom prihovorila p.zástupkyňa Harnasová, vysvetlila poslanie OH a význam farieb,  ktoré reprezentovala daná trieda. Potom nasledovala hymna OH, počas ktorej nám bol priamo z Olympu donesený oheň bohyňou Herou v doprovode dvoch vlajkonosičov. So sprievodom hudby sa deti rozcvičili a nasledovali olympijské disciplíny.

  Výhercami sa tento rok stali:

  Modrí (4.A): 1. Nela Čimborová, 2. Klaudia Hyneková, 3. Sára Jedináková

  Žltí (3.A): 1. Šimon Podolák, 2. Milan Križan, 3. Marko Pagáč

  Červení (2.A): 1. Damián Kocifaj, 2. Jakub Čimbora, 3. Dominika Koščaliková

  Zelení (2.B): 1. Šimon Minarčin, 2. Simon Černošek, 3. Karin Sobolová

  Čierni (1.A): 1. Nina Kubaščíková, 2. Kristína Kocifajová, 3. Gréta Moresová

  Za skvelý priebeh olympijského dňa, patrí poďakovanie:  p.uč. Grigovej, Ondrúškovej, Kormancovej, Šiškovej a deviatakom.

 • Výlet spojený s umením

  Výlet spojený s umením

               Dňa 16.6.2022 boli žiaci 7.A a 7.B na výlete v Žiline. Navštívili Považskú galériu umenia v Žiline, kde práve prebieha stála expozícia k 100. výročiu narodenia výtvarného umelca Vincenta Hložníka. Jeho celoživotné dielo zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, plastiku, ilustrácie detských knižiek, ale aj svetovej beletrie, ba dokonca poštových známok. Známe sú aj jeho vitrážové okná, ktoré zdobia priestory aj nášho zborovského kostola. Korunou jeho úspechu je pokora, ktorú si zachoval po celý život.

 • MINIOLYMPIÁDA 2022

  MINIOLYMPIÁDA 2022

  Po dlhšej pauze sa nám podarilo koncom mája zorganizovať 4. ročník Miniolympiády pre našich najmladších angličtinárov - žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci súťažili v trojčlenných tímoch. Okrem slovnej zásoby a gramatiky si preverili aj svoju pamäť, čitateľské schopnosti a postreh. Celkovo sa prihlásilo po 12 žiakov z každého ročníka, takže Miniolympiádu 2022 zvládlo 24 žiakov 1. stupňa. Najlepšie tímy boli ocenené diplomami a užitočnými školskými darčekmi.

  Najlepší tím za 3. ročník: Sofinka Hlavatá, Nelka Plačková, Šimonko Podolák

  Najlepší tím za 4. ročník: Lucka Šlapková, Nicolka Valčuhová, Šimonko Kubeň

  Všetkým žiakom ďakujeme a tešíme sa na budúci rok!

  p. uč. Nečedová, Pavelková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
 • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria