Navigácia

Tlačivá pre rodičov

Tlačivá pre rodičov

1. Žiadosť o prijatie do školy (prestup žiaka z inej školy)

2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

3. Žiadost o odklad povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne19) o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

5. Žiadosť o uvolnenie žiaka z vyučovania

Na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiaka vypýta zákonný zástupca od príslušného vyučujúceho, na viac hodín od triedneho učiteľa vždy s písomným oznámením dôvodu v žiackej knižke, výnimočne iným písomným dokladom.

O vopred známe vymeškanie žiaka z vyučovania na viac ako dva dni požiada písomne s uvedením dôvodu jeho neprítomnosti priamo riaditeľa školy.

7. Zapisny_listok_prihlaska_školská jedáleň-od 1.9.2023.docx

8. Potvrdenie o návšteve školy

O potvrdenie o návšteve školy je možné požiadať aj elektronicky prostredníctvom portálu www.potvrdenieonavsteveskoly.sk.

9. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o ukončení školskej dochádzky pre bývalých absolventov

Žiadost o vystavenie potvrdenia (napr. pre učely SP a pod.)

10. Záväzné potvrdenie (pre žiakov pri nástupe na strednú školu) o nastúpení/nenastúpení na štúdium (tlačivo na stiahnutie)

11. Žiadost-prijatie-ziaka-do-2-9-rocnika-zs.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
    č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
  • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria